مسئولین منطقه

یارالله دهقان

مسئول کارپردازی /
مسئولیت ها و وظایف
خرید و سفارش کالاها و اقلام درخواستی واحدها
هماهنگی با مسئول امور مالی جهت پرداخت هزینه های انجام شده
پیگیری جهت تعمیر قطعات و ماشین آلات منطقه
پیگیری جهت صدور قبض و حواله انبار
پیگیری نصب برچسب اموال جهت کالاهای خریداری شده
انجام سایر امور محوله زیر نظر مسئول مربوطه