مسئولین منطقه

فاطمه جعفرپور

مسئول امور مالی /
مسئولیت ها و وظایف
صدور دستورات در هماهنگ نمودن عملیات مالی منطقه
تهیه برنامه عملیات مالی و قراردادهای منطقه
تهیه بودجه جاری و عمرانی در اختیار منطقه
تهیه و تنظیم اسناد مالی شامل ( اسناد کارپردازی ، پیمانکاری، تنخواه، استرداد سپرده ، درآمدی و ..)