مسئولین منطقه


مسئول خدمات شهری /
مسئولیت ها و وظایف
نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری منطقه
رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای عمرانی مصوب
رسیدگی و پیگیری شکایات مردمی در خصوص نظافت معابر و ....
پیگیری جهت جمع آوری خاکها و نخاله بلاصاحب سطح منطقه
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق