مسئولین منطقه

حمید میرقلی

مسئول اموراداری و مسئول روابط عمومی /
مسئولیت ها و وظایف
نظارت بر کلیه امور اداری ، مالی ، خدماتی و تدارکاتی منطقه با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویضی به منطقه
حفظ و نگهداری اموال شهرداری منطقه و اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص
کنترل و نظارت بر حضور و غیاب پرسنل و ارائه گزارشات لازم به امور اداری شهرداری مرکز
حفظ ارتباط بین واحدهای تابعه منطقه با مدیریت های مختلف شهرداری و موسسات و ادارات و یا اشخاص حقیقی از لحاظ مکاتبات اداری
پیگیری و مکاتبه با شهرداری مرکز جهت بکارگیری نیروی انسانی برای انجام امورات منطقه
نظارت بر امور اطلاع رسانی و تکریم ارباب رجوع و تسهیل در روند امور
انجام معاملات منطقه در حدود اختیارات مصوب با رعایت صرفه و صلاح شهرداری و مقررات و دستورالعملهای مربوطه
انجام سایر امور محوله زیر نظر سرپرست منطقه