مسئولین منطقه

حميد آدمي زاده

مسئول واحد املاک و آزادسازی /
مسئولیت ها و وظایف
اقدام جهت پیشنهاد تهیه طرح اجرائی مصوب
تشکیل پرونده های آزادسازی طبق نقشه اجرائی مصوب
دعوت از هیأت ارزیاب شهرداری و کارشناسان رسمی دادگستری
ارسال پرونده ها جهت کارشناسی
دعوت از مالکین به جلسه آزادسازی و توافق با مالکین
تحویل ملک و تخریب و آزادسازی متراژ در مسیر