مسئولین منطقه

میثم طالبی عقدا

معاونت خدمات شهری /
مسئولیت ها و وظایف
◂نظارت بر عملکرد پیمانکاران خدمات شهری منطقه
بررسی صورت وضعیت ماهانه پیمانکاران خدمات شهری
◂پاسخگویی وپیگیری موارد اعلامی سامانه شهربین
◂رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرحهای عمرانی مصوب
◂رسیدگی و پیگیری شکایات مردمی در خصوص نظافت معابر و...
◂انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق
◂ نظارت مستمر بر معابر عمومي و جمع آوري زباله، ضايعات، نخاله و همچنين لايروبي مسيل ها و كانال هاي واقع در محدوده منطقه.
◂ توسعه و گسترش فضاي سبز باتوجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرحهاي تفصيلي.
◂ جلوگيري از كار اماكن آلاينده و خلاف بهداشت با هماهنگي و مشاركت ديگر ادارات و سازمان هاي ذي ربط.