مسئولین منطقه

محمدتقی دشت آبادی

رئیس اداره شهرسازی و معماری /
مسئولیت ها و وظایف
رسیدگی و طرح پرونده های تخلف ساختمانی در کمیسیونهای مربوطه
بررسی گزارشات و پرونده های تشکیل شده از سوی مامورین فنی
نظارت برحسن اجرای کار جهت صدور پروانه های ساختمانی – عدم خلافی – تمدیدی و پایانکار و گواهی بانکی و غیره
صدور گواهی انتقال ، پاسخ به استعلامات ادارات
بررسی و اقدام در خصوص طرح جامع و طرح تفصیلی شهر
اقدام در کنترل امور مهندسین ناظر و تصدیق امضاء مالک و مهندسین ناظر دفاتر
انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق