آموزش شهروندی

آشنایی با مفاهیم زیباسازی - زیباسازی شهری

آشنایی با مفاهیم زیباسازی - زیباسازی شهری

زيباسازي، فرآيند توسعه ويژگيهاي بصري است كه در فضاي شهر صورت مي‌گيرد (آرایش و پیرایش چهره شهر).

اهداف :

1- اشاعه فرهنگ زيباشناسي و ارتقاي كيفيت محيط زيست شهري در راستاي هویت ایرانی- اسلامي

2- بازسازی چشم اندازهای عمومی، نقاط عطف بصری و نشانه های شهری

3- ايجاد تناسب، امنيت و آرامش رواني، هماهنگي بين عناصر مختلف شهری

4- ارج نهادن به زندگي و ارزشهاي تمدن

"فلسفه فکری زيبايي و شهر" از قرن 19 م آغاز شده و امروز به مفهوم یادمان سازی و زیبانمودن فضای شهر بکار میرود. "جنبش زيبايي شناسي شهري"، رويكرد پيشرفته ايست كه نه تنها بخاطر زيبانمودن بلکه بمعناي ابزار كنترل اجتماعي از طريق راضي نگهداشتن مردم و پاسخگويي به نياز آنها مورد مطالعه قرار ميگيرد. عملیات زیباسازی فرایندی است که به توسعه کیفی فضای شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهری میپردازد تا به شکل گیری شهر سالم، فرهنگی و انسان مدار برسد. شهري زيباست كه براساس شرايط محيطي و نيازهاي انساني بصورت منطقی و متناسب شكل گرفته باشد، شهری که به کیفیت زندگی و روح و روان انسان احترام بگذارد... اهداف عملیاتی زیباسازی براساس تفکر شهر انسان مدار و فلسفه زیبایی: بهبود عملکرد، و كيفيت بصري/ايجاد جلوه هاي ويژه/ گسترش فضای پیاده/ آثار هنر شهری. سه بخش اصلي فعالیتهای زیباسازی:

طراحی شهری "طراحي محيط و نماي شهر"(سيما و منظر شهر) / مبلمان شهري / هنرهای شهری (آثار هنری باارزش).

 

کیفیت بصری میبایستی با سایر عوامل محیط به رقابت بپردازد تا بتواند زیبایی خود را نشان دهد و حتی برتر از آنها باشد.

بخشی از سلامت و شادی انسانها درگرو کیفیت فضاهای شهری، تعامل و ارتباطات اجتماعی- روانی ناشی از تاثیرات زیباشناختی است.