مسئولین منطقه

میثم طالبی عقدا

مسئول واحد اجرائیات /
مسئولیت ها و وظایف
ارسال صورتجلسه تخلفی به کمیسیون ماده صد
ابلاغ اخطاریه به شهروندان
رسیدگی به شکایات مردمی و مرکزپیام
توقیف خودرو یا مدارک خودرو متخلف
اخطاریه جمع آوری خاک و نخاله و مصالح سد معبر
رفع خطرگود یا دیوار
تخریب پل های غیرمجاز
اخذ نمایندگی و اجرای حکم (تخریب یا غیره)
تعطیل نمودن حفاری های غیرمجاز
جمع آوری ابزار کارساخت و سازه های غیرمجاز